Domov pro seniory

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři od 65-ti let věku *) se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:

 • absence rodiny či jiných blízkých osob
 • snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře
 • nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitelka organizace udělit výjimku.

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb) *)
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie
 • seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.
 • seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitelka organizace udělit výjimku.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Uživatelům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Senioři jsou podporování v:
 • schopnosti zvládat základní životní potřeby
 • udržení svých stávajících dovedností
 • podpoře schopností vedoucích k naplňování osobních zájmů a zálib
 • využívání služeb, běžných pro ostatní seniory, kteří nevyužívají pobytovou sociální službu
 • udržování kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami
 • zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování
Dosažení cílů realizujeme:
 • zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • motivováním k využívání nabídky aktivizačních činností
 • úpravou prostředí k vytvoření podmínek přibližujících se běžnému způsobu života v přirozeném prostředí
 • individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů – „služba šitá na míru“
 • poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podporou ve využívání běžných služeb
 • podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými
 • poskytováním poradenství, případně pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Krátkodobé cíle sociální služby jsou stanoveny v „Plánu činností organizace“ na daný rok. Jsou 1x ročně hodnoceny zřizovatelem. Pracovníci mají možnost se k Plánu činnosti  vyjádřit prostřednictvím vedoucích pracovníků, kteří je s plánem seznamují na poradách, či v rámci pravidelných ročních hodnocení. Součástí plánu činnosti jsou i cíle střednědobé a dlouhodobé.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • bezpečnost ve smyslu
 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů
 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů
 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti
 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností
 • efektivnost ve smyslu
 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)
 • individuálního přístupu
 • pružnost
 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů
 • dostupnost
 • územní (domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží)
 • časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému MEDICOL
 • ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu
 • kvalita ve smyslu
 • dodržování platných právních zásad
 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

GARANCE A LIMITY

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.

VĚKOVÁ STRUKTURA

Věkový průměr uživatelů: 86,3 let

Věková struktura (průměr) : k 31.12. 2016
Muži: 82,4 let
Ženy: 87,1 let
Aktualizace bude provedena vždy k 30.6 a 31.12 daného roku.

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE KE SLUŽBĚ DOMOV PRO SENIORY

Vnitřní pravidla DS 1.2. 2018

Smlouva DS

Podávání stížností

Ceník úhrad 2018 DS

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Žádost pro přijetí

Vyjádření lékaře

Příloha k žádosti č.2

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE!

Vezměte prosím na vědomí, že žádost je nutno při každé změně (životní situace, zdravotní stav) nebo alespoň 1x ročně aktualizovat. Pokud tak neučiníte, bude Vaše žádost bez dalšího upozornění z evidence vyřazena a archivována.

KONTAKTY

              Vedoucí úseku A3
Mgr. Pavla Kovalčíková
Tel.: přímá linka +420 555 131 040          ústředna+420 596 781 314
Mob.: +420 734 631 479 (volat pouze v pracovních dnech od 7,00-15,00 hod.)
E-mail: kovalcikova@domovslunicko.cz
              Vedoucí úseku A1
Monika Neuwirthová DiS
Tel.: přímá linka +420 555 131 042          ústředna+420 596 781 314
E-mail: neuwirthova@domovslunicko.cz
               Vedoucí úseku A2
Bc. Petra Vránová DiS
Tel.: přímá linka +420 555 131 041           ústředna +420 596 781 314 kl.5211
E-mail: petravranova@domovslunicko.cz
               
 
Vedoucí přímé péče
            
Bc.Hana Kotisová
Tel.: přímá linka +420 555 131 043           ústředna +420 596 781 314 kl.5213
Mobil: +420 734 631 472 (volat pouze v pracovních dnech od 7,00-15,00 hod.)

E-mail: kotisova@domovslunicko.cz

                 Nutriční terapeut
Andrea Červková
Tel.: přímá linka +420 555 131 037           ústředna +420 596 781 314
E-mail: cervkova@domovslunicko.cz
                Lékař
MUDr. Marta Zajíčková
Tel.: +420 596 781 314 kl.3018
E-mail: zajickova@domovslunicko.cz

Na uvedené pracovníky je možné se obrátit dotazem, kliknutím na e-mailovou adresu.

Dotazy zodpovíme v nejkratší možné době.