Podpora organizace

ROK 2018

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usnesením č. 1998/ZM/1418/31 schválilo rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO na léta 2019 – 2020.

Rozpočet středněd. 2018-2020 25.10.2017- schválený Příloha č. 3 Rozpočet_a_SVR

Rozpočet 2018 30.10.2017 DD_Příloha č. 2 RO2018

Rozpočet 2018 30.10.2017 DS_Příloha č. 2 RO2018 (1)

Rozpočet 2018 30.10.2017 DZR_Příloha č. 2 RO2018 (2)

BD21495_

ROK 2017

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci v průběhu roku 2017 následující finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy :

 1. Investiční příspěvek ve výši 637.545.-Kč na náklady spojené s doplněním chlazení v prostoru kuchyně
 2. Investiční příspěvek ve výši 227.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /14kg/
 3. Investiční příspěvek ve výši 364.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením průmyslové pračky /24kg/
 4. Investiční příspěvek ve výši 150.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s pořízením bubnové sušičky /24kg/
 5. Neinvestiční příspěvek ve výši 743.000.-Kč je určen na úhradu nákladů spojených s výměnou balkonových dveří a oken s nadsvětlíky v objektu budovy A
 6. Investiční příspěvek ve výši 1.210.000.-Kč na úhradu nákladů spojených s modernizací výtahů budovy A+B

BD21495_

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že na základě usnesení číslo 3/21516.3.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 9.577.000,- Kč pro naši organizaci, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem   č. 3119505        částku      4.103. 000.- Kč
 • domova pro seniory                    č. 7543337       částku       5.474. 000.- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Sluníčko použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených “ Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Dle usnesení č. 5/509 ze dne14.9.2017 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního “ Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017″ financovaného z kapitoly 313-MPSV Státního rozpočtu. Celkem se jedná o částku 4.576.000.-Kč, z toho 3.983.200.-Kč činí minimální částka na  mzdy a jejich navýšení.

Pro registrovanou službu :

 • domova se zvláštním režimem č.3119505    částku  3.573.000.-Kč
 • domova pro seniory                  č.7543337    částku  1.003.000.-Kč

BD21495_

ROK 2016

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci v průběhu roku 2016 následující finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na provoz a odpisy :

1.   Investiční příspěvek ve výši 743 288,70 Kč, který je určen k realizaci úprav zvýšení energetických úspor budovy A a B, což představuje :

 • náklady spojené s výměnou oběhových čerpadel pro ústřední topení a  vzduchotechniku ( 289 038,70Kč včetně DPH )
 • náklady spojené s výměnou řídicích systému vzduchotechniky pro kuchyň, prádelnu a tělocvičnu  ( 414 000.-Kč včetně DPH )
 • provedení modernizace automatického doplňování hladiny tanku solárního systému v koteně budovy A  ( 40 250.-Kč včetně DPH )

2.   Investiční příspěvek z odvodů loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče ve výši 160 000.-Kč k k financování stavebních úprav, potřebných v souvislosti s rozšířenímposkytované služby domova se zvláštním režimem.

 3.  Investiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 245.000.-Kč

je určen k rekonstrukci místnosti posledního rozloučení.

4.  Investiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 3.900.000.-Kč

je určen na náklady spojené s výměnou dorozumívacího systému sestra-pacient.

5.  Investiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy ve výši 1.331.000.-Kč

je určen na náklady spojené s rekonstrukci chodníku a příjezdové cesty pro alternativní

příjezd Integrovaného záchranného systému do Domova Sluníčko.

6. Neinvestiční příspěvek ve výši 104 000.-Kč na krytí navýšení osobních nákladů

souvisejících s legisltivními změnami

BD21495_

Podpora Moravskoslezského kraje:

Oznamujeme tímto, že na základě usnesení 18/1868 z 25.2.22016 rozhodlo zastupitelstvo MS Kraje o poskytnutí účelové dotace určené k financování sociálních služeb ve výši 8 545 000.- Kč pro naši organizaci, z toho pro registrovanou službu:

 • domova se zvláštním režimem č. 3119505       částku      3 664 000.-Kč
 • domova pro seniory                    č. 7543337       částku    4 881 000.-Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Sluníčko použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených “ Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22.9.2016 usnesením č. 21/2231 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního “ Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 „ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb celkem o částku 1.008.000.-Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 9.553.000.-Kč z toho :

 • služba domova pro seniory r.č. 7543337                        5.381.000.-Kč
 • služba domova se zvláštnim režimem r.č. 3119505       4.172.000.-Kč

 

BD21495_

 ROK 2015

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

Statutární město Ostrava poskytlo naší organizace v r.. 2015 následující účelové dotace :

 1. neinvestiční účelová dotace ve výši 163 000.-Kč na výměnu eurooken za plastová ve víceúčelovém sále a v jídelně úseku B2 domova se zvláštním režimem. Celkem bylo použito 158 173.-Kč
 2. investiční příspěvek ve výši 2 181 000.-Kč na rekonstrukci zdrojů tepla budovy B. Jedná se o osazení 3ks kondenzačních kotlů, 2ks ohřívačů, nákup technologického zařízení / zařízení na úpravu zapojení ohřevu teplé vody, nákup a instalace systému nesoučasného vytápění , tzv. IRC Systém. Touto inovací byla dokončena rekonstrukce Zdrojů tepla v obou budovách s možností maximálního využití již dříve osazených slunečních kolektorů. Vložena investice přinese významné úspory v oblasti čerpání energií.
 3. investiční příspěvek ve výši 1 054 000.-Kč na výměnu systému EPS,EZS a telefonní ústředny. Jedná se o výměnu zastaralého elektronického požárního a zabezpečovacího systému včetně telefonní ústředny pro zajištění bezpečnosti klientů a jejich včasné ochraně. Práce v současné době probíhají za plného provozu.

Děkujeme SMO za péči, kterou prostřednictvím finančních příspěvků Domovu Sluníčko věnuje. Umožňuje nám tímto poskytovat veškeré služby na vysoké úrovni. 

 

Oznámení o poskytnutí dotace ze SR prostřednictvím KÚ MS Kraje

 MS Kraj podpořil naši organizaci dotací ve výši 8 461 000.-Kč , z toho službu:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 311 9505 částkou 3 628 000.-Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 754 33337 částkou  4 833 000.-Kč

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami Programu na poskytování sociálních služeb pro r. 2015.

 

BD21495_

ROK 2014

Podpora Statutárního města OSTRAVA !!!

                    Rada města na své schůzi konané dne 26.srpna 2014, usnesením č.10753/RM1014/138 schválila rozpočtové opatření, kterým se u příspěvkové organizace Domov Sluníčko v návaznosti na zvýšené vlastní výnosy i přiznané státní dotace proti plánu ve výši 1.076 tis. Kč sníží příspěvek na provoz a navýší účelový příspěvek na tyto akce :

 • pořízení sítí proti hmyzu do všech pokojů budov A a B
 • výměna zářivek za LED budova B, spojovací chodba a suterén
 • zařízení 3 pracoven prac. v soc. sl. úseku B1,B2,B3 stoly a židlemi
 • oprava levého evakuačního výtahu budovy B (havárie)
 • nákup klozetových vyztužených židlí
 • pořízení 10ks postelí pro klienty

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za vytvoření podmínek, které nám umožňují poskytovat služby na vysoké úrovni.

 BD21495_

ROK 2013

Podpora Statutárního města OSTRAVA!!!

 1. Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci investiční dotaci ve výši  1.109 560,-Kč na vybudování venkovní aktivizační zóny, která umožní uživatelům s vyšší mírou závislosti na službě přístup do parkově upravené zahrady prostřednictvím nové vybudované bezbariérové rampy. Součásti nově vybudovaných prostor je rozsáhlý přístřešek s posezením, který bude využíván jak k relaxaci klientů, rodinných příslušníků, tak ke konání každodenních aktivit jak sportovního tak i společenského a vzdělávacího charakteru. Celý prostor bude v průběhu podzimu a na jaře 2014 esteticky osazen květinami a okrasnými keři. Stavba proběhla v 08-09/2013.
 2. Statutární město Ostrava poskytlo naší organizaci investiční dotaci ve výši 225 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením 5.ks protipožárních dveří pro zvýšení ochrany a bezpečnosti klientů a zaměstnanců Domova Sluníčko. Protipožární dveře budou pořízeny a zabudovány do konce roku 2013.
 3. V průběhu měsíce září započne v naši organizaci malování všech objektů. Jedná se o mimořádně rozsáhlou akci, která bude probíhat za plného provozu Domova Sluníčko a vyžádá si zvýšené nároky na personál. Takto rozsáhlé malování se v našem zařízení uskutečnilo naposled v r.2007. Předpokládané dokončení je plánováno na 15.11.2013. Malování by nebylo možné bez pomoci Statutárního města Ostravy, které uvolnilo ze svých zdrojů 762.000,-Kč formou účtového neinvestičního příspěvku.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za vytvoření podmínek, které nám umožňují poskytovat služby na vysoké úrovni.

Podpora veřejnosti 

 1. Domov Sluníčko využívá ke zkvalitňování služeb pro své klienty i finanční a věcné sponzorské dary.
 2. V r. 2012 jsme získali celkem 514 650,-Kč finančních sponzorských darů a za 183 601,-Kč věcných darů (ledničky, přístroj do rehabilitace, invalidní vozíky).
 3. Z darů jsme mimo drobné přístrojové vybavení např. pořídili rozšíření digitálního vysílání, vybudování a vybavení relaxační místnosti pro službu domova se zvláštním režimem a vybavení do „místnosti pro hospodyňky a hospodáře“ pro zvýšení podpory a udržení samostatnosti našich klientů domova pro seniory. Zde si mohou uvařit nebo upéct na co mají chuť a vyprat i vyžehlit si své osobní oblečení.
 4. Za období 01. – 08./2013 jsme již získali  410 375,- Kč. Většina prostředků bude použita na estetizaci jednoho z úseků domova se zvláštním režimem.
 5. Pokud máte zájem podpořit naši snahu o zajištění kvalitního života seniorů Domova Sluníčko, je možné poskytnout finanční dar na základě smlouvy o bezúplatném převodu a nabytí majetku movitých věcí podle ust.27 odst.4 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtech pravidlech územních rozpočtů v platném znění . V případě zájmu kontaktujte ředitele organizace.
 6. Hospodaření s nabytými prostředky je transparentní, vedené samostatně a sponzorům kdykoliv k nahlédnutí.

Děkujeme všem našim dosavadním i budoucím sponzorům za účinnou pomoc.