Domov se zvláštním režimem

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři od 65 -ti let věku*), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné).

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitelka organizace udělit výjimku.

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • seniorům, kteří nedosáhli věkové hranice 65 let *)
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu
 • seniorům s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti)
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním (mentální retardace, Downův syndrom, …)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitelka organizace udělit výjimku.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů.

Dosažení cílů realizujeme:

 • zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů – „služba šitá na míru“
 • poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými
 • poskytováním pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Krátkodobé cíle sociální služby jsou stanoveny v „Plánu činností organizace“ na daný rok. Jsou jednou ročně hodnoceny zřizovatelem. Součástí plánu činnosti jsou i cíle střednědobé a dlouhodobé.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • bezpečnost ve smyslu
 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů
 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů
 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti
 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností
 • efektivnost ve smyslu
 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)
 • individuálního přístupu
 • pružnost
 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů
 • dostupnost
 • územní (domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží)
 • Časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému MEDICOL
 • o ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu
 • kvalita ve smyslu
 • dodržování platných právních zásad
 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

GARANCE A LIMITY

Garance a Limity

VĚKOVÁ STRUKTURA

Věkový průměr uživatelů: 85,4 let

Věková struktura (průměr) : k 31.12. 2016
Muži: 82,8 let
Ženy: 86,1 let
Aktualizace bude provedena vždy k 30.6 a 31.12 daného roku.

INFORMACE O ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI NAJDETE NA:

www.alzheimer.cz

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE KE SLUŽBĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Vnitřní pravidla DZR 1.2. 2018

Smlouva DZR

Stížnosti

Ceník úhrad 2018 DZR

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost pro přijetí

Vyjádření lékaře

Příloha k žádosti č.2

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE!

Vezměte prosím na vědomí, že žádost je nutno při každé změně (životní situace, zdravotní stav) nebo alespoň 1x ročně aktualizovat. Pokud tak neučiníte, bude Vaše žádost bez dalšího upozornění z evidence vyřazena a archivována.

KONTAKTY

              Vedoucí pobytové služby
Bc.Hana Kotisová
Přímý tel.: +420 555 131 043       Ústředna: +420 596 781 314 kl.5213
Mobil: +420 734 631 472 (volat pouze v pracovních dnech od 7,00-15,00 hod.)
E-mail: kotisova@domovslunicko.cz
            
                 Vedoucí úseku B1             

Mgr. Dagmar Šamajová

Přímý tel.: +420 555 131 044    Ústředna: +420 596 781 314  kl.2004

E-mail: samajova@domovslunicko.cz

               Setra úseku B1

Bc. Světlana Valášková

Tel.: +420 586 781 314  kl.3001

              Vedoucí úseku B2

Bc. Ivana Hrehušová
Přímý tel.:+420 555 131 046      Ústředna: +420 596 781 314  kl. 5206
E-mail: hrehusova@domovslunicko.cz
             Sestra úseku B2
Bc. Eva Virecová
Tel.: +420 596 781 314 kl.3002
E-mail: virecova@domovslunicko.cz
            
             Vedoucí úseku B3
Bc. Martina Černá
Přímý tel.:+420 555 131 047     Ústředna: +420 596 781 314  kl. 5210
E-mail: cerna@domovslunicko.cz
              Sestra úseku B3
Andrea Burdíková
Tel.: +420 596 781 314 kl.3003
E-mail: burdikova@domovslunicko.cz
            
             Nutriční terapeut            
Andrea Červková
Tel.: +420 596 781 314 kl.4068
 E-mail: cervkova@domovslunicko.cz
             Lékař
MUDr. Marta Zajíčková
Tel.: +420 596 781 314 kl.3018
E-mail: zajickova@domovslunicko.cz        

Všechny vaše e-mailové dotazy zodpovíme v nejkratší možné době.